I Phia-rơ 2:6

I Phia-rơ 2:6 BPT

Thánh Kinh viết, “Ta sẽ đặt một tảng đá ở Giê-ru-sa-lem. Một tảng đá quan trọng và quí báu. Ai tin vào tảng đá ấy sẽ không bị thất vọng.” Ê-sai 28:16
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:6