I Phia-rơ 2:4

I Phia-rơ 2:4 BPT

Hãy đến cùng Chúa Giê-xu là “tảng đá” sống. Người thế gian gạt bỏ tảng đá ấy nhưng Ngài là tảng đá đã được Thượng Đế chọn lựa, vô cùng quí giá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ