I Phia-rơ 2:3

I Phia-rơ 2:3 BPT

vì anh chị em đã nếm biết Chúa rất tốt lành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ