I Phia-rơ 2:22

I Phia-rơ 2:22 BPT

“Ngài chưa hề phạm tội, chưa hề nói dối.” Ê-sai 53:9
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:22