I Phia-rơ 2:2

I Phia-rơ 2:2 BPT

Như trẻ sơ sinh cần sữa, anh chị em hãy ham thích sự dạy dỗ thiêng liêng trong sạch. Nhờ đó anh chị em sẽ lớn lên và được cứu
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ