I Phia-rơ 2:19

I Phia-rơ 2:19 BPT

Nếu chịu khổ trong cảnh bất công mà nhớ đến Thượng Đế là điều đáng khen.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:19