I Phia-rơ 2:17

I Phia-rơ 2:17 BPT

Hãy tôn trọng mọi người: Yêu anh chị em, kính Thượng Đế, trọng vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:17