I Phia-rơ 2:16

I Phia-rơ 2:16 BPT

Hãy sống như người tự do nhưng đừng lạm dụng tự do ấy để làm ác. Hãy sống như những tôi tớ của Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

I Phia-rơ 2:16

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:16