I Phia-rơ 2:14

I Phia-rơ 2:14 BPT

và các quan quyền được vua sai đến để trừng phạt kẻ làm quấy và khen ngợi người làm phải.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnI Phia-rơ 2:14