I Phia-rơ 2:10

I Phia-rơ 2:10 BPT

Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc nhưng nay anh chị em là con dân của Thượng Đế. Trước kia, anh chị em không nhận được lòng từ ái, nhưng nay anh chị em nhận ơn từ ái của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ