I Cô-rinh 5:9

I Cô-rinh 5:9 BPT

Trong thư trước, tôi có nói đừng tương giao với những người dâm dục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ