I Cô-rinh 5:8

I Cô-rinh 5:8 BPT

Chúng ta hãy kỷ niệm lễ ấy không phải với bánh pha men cũ—men của tội lỗi và gian ác. Chúng ta hãy kỷ niệm với bánh không pha men—bánh của sự thành thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ