I Cô-rinh 4:20

I Cô-rinh 4:20 BPT

vì Nước Trời được chứng tỏ bằng năng lực chứ không phải bằng lời nói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ