I Cô-rinh 4:18

I Cô-rinh 4:18 BPT

Một số người trong anh chị em đâm ra tự phụ, tưởng rằng tôi sẽ không đến với anh chị em nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ