I Cô-rinh 4:12

I Cô-rinh 4:12 BPT

Chúng tôi dùng hai bàn tay mình làm việc cực nhọc để nuôi thân. Khi bị chưởi rủa, chúng tôi chúc phước. Khi bị ngược đãi, chúng tôi cam chịu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ