I Cô-rinh 4:11

I Cô-rinh 4:11 BPT

Ngay đến giờ nầy chúng tôi cũng không đủ ăn, đủ mặc. Chúng tôi bị đánh đập, không chỗ trú thân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ