I Cô-rinh 16:24

I Cô-rinh 16:24 BPT

Nguyện tình yêu của tôi ở với tất cả anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ