I Cô-rinh 16:23

I Cô-rinh 16:23 BPT

Nguyện ân phúc Chúa Giê-xu ở với anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ