Khải-huyền 12:5

Khải-huyền 12:5 VIE1925

Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai-trị mọi dân-tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ