Khải-huyền 12:4

Khải-huyền 12:4 VIE1925

Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn-bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ