Khải-huyền 12:3

Khải-huyền 12:3 VIE1925

Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: Là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều-thiên.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ