Khải-huyền 12:15

Khải-huyền 12:15 VIE1925

Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn-bà, hầu cho kéo người xuống sông.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ