Sáng-thế Ký 1:19

Sáng-thế Ký 1:19 VIE1925

Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:19