Sáng-thế Ký 1:17

Sáng-thế Ký 1:17 VIE1925

Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:17