Sáng-thế Ký 1:15

Sáng-thế Ký 1:15 VIE1925

lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1:15