Xa-cha-ri 12:7

Xa-cha-ri 12:7 KTHD

Chúa Hằng Hữu sẽ cứu các trại Giu-đa trước tiên, và như thế danh tiếng của dân thành Giê-ru-sa-lem và của dòng họ Đa-vít sẽ không trổi hơn danh tiếng của Giu-đa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ