Xa-cha-ri 10:9

Xa-cha-ri 10:9 KTHD

Dù Ta đã rải họ ra khắp các nước xa xôi, nhưng họ sẽ nhớ đến Ta. Họ sẽ trở về, đem theo tất cả con cái mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ