Nhã Ca 2:7

Nhã Ca 2:7 KTHD

Hãy hứa với tôi, hỡi người nữ Giê-ru-sa-lem, nhân danh đàn linh dương và đàn nai đồng nội, đừng đánh thức ái tình cho đến khi đúng hạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ