Rô-ma 7:9

Rô-ma 7:9 KTHD

Khi chưa có luật pháp, tôi sống, nhưng khi có luật pháp rồi, quyền lực tội lỗi sống
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ