Rô-ma 7:12

Rô-ma 7:12 KTHD

Vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, đúng và tốt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ