Rô-ma 7:10

Rô-ma 7:10 KTHD

và tôi chết. Tôi nhận thấy đáng lẽ điều răn chỉ dẫn con đường sống, lại đưa tôi vào cõi chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ