Rô-ma 5:3

Rô-ma 5:3 KTHD

Đồng thời, chúng ta vui mừng giữa mọi gian khổ, vì biết rằng gian khổ đào tạo kiên nhẫn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Rô-ma 5:3

Chia sẻ