Khải Huyền 20:9

Khải Huyền 20:9 KTHD

Chúng kéo quân tràn ngập khắp đất, bao vây dân Chúa và thành phố Ngài yêu quý. Nhưng lửa từ trời rơi xuống tiêu diệt đạo quân xâm lăng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ