Khải Huyền 20:7

Khải Huyền 20:7 KTHD

Khi kỳ hạn một nghìn năm đã mãn, Sa-tan được thả ra khỏi ngục.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ