Khải Huyền 20:6

Khải Huyền 20:6 KTHD

Những người được dự phần trong cuộc sống lại thứ nhất thật hạnh phước và thánh thiện biết bao! Vì sự chết thứ hai chẳng có quyền gì trên họ, nhưng họ được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế, cùng Ngài cai trị một nghìn năm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ