Khải Huyền 20:5

Khải Huyền 20:5 KTHD

Đó là cuộc sống lại thứ nhất. (Lúc ấy, những người chết khác chưa sống lại, nhưng phải đợi một nghìn năm).
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ