Khải Huyền 20:3

Khải Huyền 20:3 KTHD

quăng nó vào vực thẳm, khóa chặt và niêm phong. Suốt một nghìn năm, nó không còn lừa gạt các dân được nữa. Sau đó, nó lại được thả ra ít lâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ