Khải Huyền 20:13

Khải Huyền 20:13 KTHD

Biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển. Tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Mỗi người bị xét xử tùy theo công việc mình đã làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ