Khải Huyền 20:10

Khải Huyền 20:10 KTHD

Còn quỷ vương đã lừa gạt chúng bị quăng vào hồ lửa diêm sinh, là nơi con thú và tiên tri giả cũng bị cầm tù. Chúng bị đau đớn ngày đêm, mãi mãi vô tận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ