Khải Huyền 19:4

Khải Huyền 19:4 KTHD

Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai, và tung hô: “A-men! Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ