Khải Huyền 19:2

Khải Huyền 19:2 KTHD

Việc xét xử của Ngài thật công minh và chân chính. Ngài đã xử phạt tên đại dâm phụ từng làm bại hoại thế gian, Ngài đã báo ứng nó vì máu của các đầy tớ Ngài.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ