Khải Huyền 19:18

Khải Huyền 19:18 KTHD

để ăn thịt các vua, tướng lãnh, dũng sĩ, ngựa, và kỵ sĩ, thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ