Khải Huyền 19:15

Khải Huyền 19:15 KTHD

Một thanh gươm sắc bén ra từ miệng Ngài chiến thắng các nước, Ngài cai trị họ bằng một cây trượng sắt. Ngài sẽ dấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng, như nước nho chảy từ máy ép rượu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ