Khải Huyền 1:15

Khải Huyền 1:15 KTHD

chân như đồng sáng loáng trong lò, tiếng nói vang ầm như thác đổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ