Thi Thiên 87:6

Thi Thiên 87:6 KTHD

Khi Chúa Hằng Hữu kiểm kê dân số, sẽ ghi rõ: “Tất cả họ là công dân của Giê-ru-sa-lem.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ