Thi Thiên 84:12

Thi Thiên 84:12 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, ai nương cậy Chúa đều được phước lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 84:12