Thi Thiên 84:10

Thi Thiên 84:10 KTHD

Một ngày trong sân hành lang Chúa, quý hơn nghìn ngày ở nơi khác! Con thà làm người gác cửa cho nhà Đức Chúa Trời con, còn hơn sống sung túc trong nhà của người gian ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Thi Thiên 84:10

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 84:10