Thi Thiên 83:6

Thi Thiên 83:6 KTHD

dân tộc Ê-đôm và các sắc dân Ích-ma-ên; dân tộc Mô-áp và dân tộc Ha-ga-rít
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ