Thi Thiên 83:3

Thi Thiên 83:3 KTHD

Họ âm mưu lập kế diệt dân Ngài; họ đặt chương trình chống người được Ngài bảo vệ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ