Thi Thiên 83:10

Thi Thiên 83:10 KTHD

Là đoàn quân bị tiêu diệt tại Ên-đô-rơ, và trở thành như phân trên đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ